Ogólna informacja o Związku

Gminy członkowskie Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich

Struktura organizacyjna

Władze Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich

Wojciech Giecko- Przewodniczący Zarządu (Wójt Gminy Jonkowo)

Krzysztof Harmaciński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu (Wójt Gminy Iława)

Mirosław Stegienko- Przewodniczący Zgromadzenia Związku (Burmistrz Olsztynka)

Jacek Wiśniowski - Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Związku (Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego)

Bożena Olszewska - Świtaj - Sekretarz Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich (Wójt Gminy Górowo Iławeckie)


 Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych 9.05.1992 r. pod nr. 66. Statut ogłoszono w Dz.U. woj. olsztyńskiego Nr. 11 z dn. 1.06.1992. r.

Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich jest związkiem międzygminnym, powołanym przez Rady Gmin położonych w historycznych granicach Warmii i Mazur, zrzeszającym 64 gminy.  Związek stanowi forum do wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych i zleconych gmin.

Do zadań Związku należy m.in.:

  • reprezentowanie interesów gmin członkowskich wobec władz administracji rządowej i samorządowej, podejmowanie inicjatyw i współpraca w różnorodnych formach i strukturach w celu popierania idei samorządności;
  • inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego,
  • realizacja zadań przekraczających możliwości organizacyjne gmin członkowskich,
  • promocja walorów turystycznych regionu,
  • wspieranie inicjatyw lokalnych i samorządowych.